ausopen0607

Ian Rogers – 2nd in Australian Open 2006-2007

Zong-Yuan Zhao is a champion of Australian Open 2006-2007. Congratulations!